JAVNE POLITIKE

Iako samo društveno odgovorno poslovanje u većini zemalja nije predmet zakonske regulative, veliki broj oblasti u kojima postoji regulatorni okvir u tesnoj je vezi sa društveno odgovornim poslovanjem. U našoj zemlji, u mnogima od ovih oblasti nije dovoljno razvijeno podsticajno okruženje za kompanije posvećene društvenoj odgovornosti.

Zbog toga je cilj Foruma za odgovorno poslovanje da, analizirajući postojeća rešenja u našoj zemlji i na nivou Evropske Unije, identifikuje prostor za unapređenje i zagovara poboljšanja regulatornog okvira, u saradnji sa partnerima iz međunarodnih organizacija, poslovnih udruženja i javnog sektora.