UČITAVANJE

Ukucaj za pretragu

Holcim Srbija d.o.o. – Automatska merna stanica (AMS)

 

Partneri iz neprofitnog sektora: Agencija za zaštitu životne sredine Republike Srbije
Period implementacije: 2011. godina
Lokacija: Popovac, opština Paraćin

Tema: Angažman kompanije Holcim u lokalnoj zajednici zasniva se na temeljnoj analizi potreba svih zainteresovanih grupa, kao i zajednice u celini. Analiza i osluškivanje potreba zajednice realizuje se korišćenjem različitih alata. Iskustvo kompanije je pokazalo da je postojanje Savetodavnog odbora lokalne zajednice jedan od najboljih načina da se uspostavi i održi kvalitetan odnos sa svim zainteresovanim stranama, a samim tim i dobije uvid u stvarne potrebe  zajednice. Jedna od tih potreba je i zaštita životne sredine kojoj kompanija Holcim u velikoj meri doprinosi, između ostalog, transparentnošću svog poslovanja.

Atmosferske emisije koje nastaju kao posledica proizvodnje cementa, proizilaze, pre svega, iz procesa sagorevanja u proizvodnji klinkera,  kao i iz postrojenja za mlevenje, skladištenje i rukovanje sirovinama i cementom. Kvalitet vazduha u okolini postrojenja redovno se prati u skladu sa zahtevima Ministarstva zaštite životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, a emisije se mere i prema standardu Holcim Grupe. Kako bi transparentno pristupila pitanju emisija čestica u vazduhu i zagađenja životne sredine, kompanija Holcim je realizovala projekat postavljanja Automatske merne stanice kvaliteta vazduha.

 

Ciljevi i aktivnosti: Automatska merna stanica opremljena je najsavremenijim automatskim analizatorima koji se koriste u svetu. U realnom vremenu, kvalitet vazduha se meri 24 sata. Na svakih 10 minuta, stanica prikuplja ključne parametre o kvalitetu vazduha u Popovcu. Lokacija stanice je izvan kruga fabrike i ona je  određena od strane nadležnih organa i stručnih lica Ministarstva zaštite životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, odnosno Agencije za zaštitu životne sredine. Stanica se nalazi u ograđenom kontejneru, sa čije spoljašnje strane se nalazi jedinica za uzorkovanje vazduha, sa meteorološkom sondom na vrhu, a podaci merenja šalju se Agenciji za zaštitu životne sredine Republike Srbije, putem GPRS tehnologije. U postavljanje merne stanice, Holcim je uložio 120.000 evra, sa ciljem da svoje komšije transparentno obaveštava o uticaju rada cementare na kvalitet vazduha. Ovo je bio i primarni razlog realizacije ovog projekta.

Za ovu lokaciju, predviđena su merenja parametara izabranih takođe od strane stručnih lica Ministarstva i Agencije. Za prenos očitanih vrednosti na sajt, kao i za tačnost podataka zadužena je sama Agencija.

Automatsku mernu stanicu Holcim je predao na korišćenje Agenciji za zaštitu životne sredine, čiji je zadatak da njenu ispravnost redovno proverava, kao i da osigura tačnost merenja i validnost podataka. Za samo održavanje, Agencija je angažovala stručno lice (ovlašćeni servis), koje na svakih 15 dana ili češće po potrebi, obilazi i proverava rad stanice.

Postignuti rezultati: Kvalitet vazduha sa lokacije na kojoj se nalazi merna stanica je zbirni rezultat rada fabrike cementa, saobraćaja i aktivnosti lokalnog stanovništva iz domaćinstava i poljoprivrednih aktivnosti u sadejstvu sa atmosferskim prilikama. Zato se u mernoj stanici paralelno vrše i meteorološka merenja, jer se tek kombinovanjem svih tih podataka dobija precizna analiza kvaliteta vazduha. Realizacijom ovog projekta kompanija Holcim Srbija je potvrdila svoju opredeljenost za transparentno poslovanje i brigu o zaštiti životne sredine. Meštani lokalne zajednice u čijoj neposrednoj blizini posluje kompanija mogu u realnom vremenu da vide kvalitet vazduha u svom okruženju, a sektor zaštite životne sredine kompanije je uvek na raspolaganju za dodatna pojašnjenja navedenih parametara.

Izazovi i naučene lekcije: Tokom realizacije projekta kompanija Holcim potvrdila je svoj stav da je jedini uspešan način stvaranja dugoročnih odnosa sa lokalnom zajednicom održavanje zdrave, dvosmerne komunikacije koja doprinosi da se identifikuju pitanja i problemi, a potom i pronađu načini da se na njih odgovori.

DON’T MISS OUT!
Prijavite se na naš newsletter
budite u toku sa najsvežijim CSR aktuelnostima u Srbiji i regionu! 
Prijava
Give it a try, you can unsubscribe anytime.
close-link